UNITED KINGDOM HARP ASSOCIATION

Log in

Ymaelodi

Mae The United Kingdom Harp Association (Cymdeithas Delynau’r Deyrnas Gyfunol) yn dathlu ein diwylliant unigryw, yn hybu creadigrwydd, ac yn ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol o fewn ein cymuned amrywiol o delynorion.

Pwy ddylai ymuno?

  • Unrhyw un sy’n canu’r delyn: proffesiynol, myfyriwr neu amatur.
  • Unrhyw un sy’n cynnig gwasanaethau ar gyfer telynorion a’r delyn.
  • Unrhyw un sy’n meddwl y byd o’r delyn, ac sydd â diddordeb mawr ym mhopeth sy’n ymwneud â’r offeryn.

Amdanom ni

Mae The United Kingdom Harp Association yn dathlu ein diwylliant unigryw, yn hybu creadigrwydd, ac yn ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol o fewn ein cymuned amrywiol o delynorion.

Mae’r Gymdeithas yn bodoli er mwyn tynnu at ei gilydd bawb sydd â diddordeb yn y delyn yn ei holl ffurfiau, yn cynnwys telynorion amatur a phroffesiynol, athrawon, a busnesau sy’n darparu gwasanaethau ym myd y delyn. Caiff ei rhedeg gan dîm o wirfoddolwyr di-dâl.

Beth mae’r Gymdeithas yn ei wneud?

 - Rydyn ni’n cyhoeddi’r cylchgrawn ‘HARP’: mae ein cylchgrawn i aelodau, a gyhoeddir ddwywaith y flwyddyn, yn cyflwyno gwybodaeth am holl newyddion byd y telynau; adolygiadau o gerddoriaeth, recordiadau, cyngherddau a chyrsiau newydd; mae’n cynnwys erthyglau perthnasol a difyr ar bynciau’n ymwneud â’r delyn; yn darparu gofod hysbysebu ar gyfer digwyddiadau a nwyddau’n ymwneud â’r delyn a llawer mwy. 

 -  Rydyn ni’n cynnal digwyddiadau cyffrous ar gyfer y delyn a thelynorion!

 - Mae ein cynllun bwrsariaeth yn agored i bob aelod. Rydyn ni hefyd yn trefnu cyfleoedd perfformio i enillwyr gwobrau Cystadleuaeth Telynau Gogledd Llundain/Camac, yn ogystal â chyfleoedd i berfformio/darlithio cyn ein Cyfarfod Blynyddol yn Llundain.

 - Rydyn ni’n cynnal gwefan fywiog, lle gallwch ddod o hyd i wybodaeth gyfredol ac adran ddefnyddiol ar gyfer aelodau, ac mae dyddiadur o ddigwyddiadau’n ymwneud â’r delyn ledled y Deyrnas Gyfunol ar gael ar ein gwefan, ein tudalen Facebook a’n llif Twitter. 

 - Mae ein archif gael ar-lein, ar gyfer ein haelodau’n unig.

Pwt o Hanes

Mae gwreiddiau’r UKHA yn mynd yn ôl i 1959 pan, yn ystod y Gystadleuaeth Ryngwladol Gyntaf i Delynorion, a gynhaliwyd yn Israel, cynigiodd M. Pierre Jamet y dylid ffurfio cymdeithas ryngwladol y telynorion, i’w hadnabod fel yr “Association Internationale des Harpistes et Amis de la Harpe”, a datblygwyd y cynllun hwn mewn nifer o wledydd ledled y byd.

Ar gais M. Jamet, aeth Mme Maria Korchinska ati – gyda chymorth gan Michael Jefferies John Marson – i ystyried y posibilrwydd o ffurfio Adran y Deyrnas Gyfunol o’r Gymdeithas. O ganlyniad i arolwg a drefnwyd ymhlith rhai o’r prif delynorion proffesiynol yn Llundain, gwelwyd fod cefnogaeth gref i’r syniad.  

Cytunwyd felly i fwrw ’mlaen, a daeth yr United Kingdom Harpists Association i fodolaeth ar 1 Hydref 1964. Yn y cyfnod ers hynny, mae’r Gymdeithas wedi agor ei haelodaeth nid yn unig i delynorion proffesiynol, ond hefyd i fyfyrwyr, amaturiaid a charedigion yr offeryn, a chyfeirir ati’n awr fel The United Kingdom Harp Association.

Y Llywydd cyntaf oedd John Sebastian Morley.

Y Llywydd presennol yw Sioned Williams a’r Is-lywydd yw Ruth Faber

Mae’r UKHA yn cael ei rhedeg gan Bwyllgor o wirfoddolwyr, sy’n rhoi eu gwasanaeth yn rhad ac am ddim. Mae holl weithgarwch y Gymdeithas o ddydd i ddydd yn cael ei reoli gan y Pwyllgor.  Mae croeso i unrhyw aelod o’r UKHA gysylltu ag un o aelodau’r Pwyllgor, ac mae’r Pwyllgor bob amser yn falch o glywed gan yr aelodau, yn enwedig os ydynt yn awyddus i roi eu barn ar y modd y mae’r Gymdeithas yn cael ei rhedeg.  

Mae pob aelod yn gymwys i wasanaethu ar y Pwyllgor. Ym mhob Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol mae cyfran o’r pwyllgor cyfredol yn sefyll i lawr, gan adael llefydd gwag i’w llenwi. Mae’r aelodau hyn yn gymwys i’w hail-ethol. Os oes unrhyw aelod yn awyddus i wasanaethu ar y Pwyllgor, rhaid iddynt yn gyntaf ddod o hyd i aelod arall i’w henwebu. Os nad ydynt yn adnabod unrhyw aelodau eraill, gallant gysylltu â’r Cadeirydd. Ar ôl cael eu henwebu – yn dibynnu ar sawl enwebiad a dderbyniwyd, a nifer y llefydd gwag sydd ar gael – gallent naill ai gael eu hethol ar y Pwyllgor yn awtomatig, neu bydd eu henwau’n mynd ymlaen i’w cynnwys mewn pleidlais.

Mae aelodau’r pwyllgor wedi eu gwasgaru ledled y Deyrnas Gyfunol, felly er mwyn arbed amser (ac arian!) i’r gymdeithas, mae’r pwyllgor yn cynnal ei gyfarfodydd ar-lein gan ddefnyddio technoleg Zoom. Yr unig bethau sydd eu hangen yw cyfrifiadur, cysylltiad band eang, a ffonau-clust. Os hoffech fod yn aelod o’r pwyllgor, ond yn teimlo’n ansicr ynghylch defnyddio’r dechnoleg, mae croeso i chi gysylltu a gallwn esbonio sut i osod y cyfarpar. Mae cynnal cyfarfodydd ar-lein yn golygu bod y cyfarfodydd yn fwy cynhyrchiol (dim ond un person all siarad ar y tro), maen nhw fel arfer yn para am lai nag awr, ac yn digwydd yng nghysur eich cartref eich hun. Cynhelir y Cyfarfod Blynyddol mewn gwahanol ddinasoedd ledled y Deyrnas Gyfunol, ac mae croeso i unrhyw aelod o’r Pwyllgor nad yw’n gallu teithio i’r cyfarfod wneud trefniadau i fynychu trwy ddefnyddio Zoom. Dros y pedair blynedd ddiwethaf, mae’r Cyfarfod Blynyddol wedi cael ei gynnal yn Llundain, Caerdydd, Birmingham a Manceinion.


Copyright © UKHA 2019. Address: UKHA, 17 The Old Road, Leavenheath, Colchester, CO6 4QB Email: admin@ukharp.net

Powered by Wild Apricot Membership Software